top of page
Dvacáté století v lidských osudech
3322441c.jpg

Projekt byl zahájen v roce 2018 u příležitosti výročí 100 let od vzniku Československa. Hlavním cílem je přiblížit veřejnosti klíčové události a společenské změny dvacátého století poutavou formou s využitím konceptu místních dějin. Důraz je kladen také na didaktický přínos projektu, protože výstupy přispívají ke zkvalitnění školní výuky dějepisu a popularizaci historického poznání. Partnery projektu jsou vzdělávací instituce, obce, města, jednotlivé městské části a další organizace. 

Koncept 

Projekt je postaven na propojení celostátních a místních dějin prostřednictvím sledování osudů lidí, jejichž životy byly zásadním způsobem ovlivněny důležitými historickými událostmi. Kulisami se stávají konkrétní lokality, domy i veřejná prostranství, která jsou místním obyvatelům důvěrně známá. Dějiny jsou díky tomu pro ně blízké a lépe uchopitelné. Kromě obecně vzdělávacího efektu přispívají takto zpracovaná dějinná vyprávění také k prohlubování místní identity a pocitu občanské sounáležitosti. 

Archivní výzkum a setkávání s pamětníky

Profesionalita našich univerzitně vzdělaných pracovníků zajišťuje kvalitní badatelské výsledky a vysokou míru objektivity. Vedle archivního výzkumu získáváme poznatky pomocí odborně vedených rozhovorů s pamětníky.

Publikace, procházky a videa 

Výstupy historického výzkumu jsou veřejnosti prezentovány v mnoha formách, od klasických odborných publikací, článků nebo učebnic přes výstavy, krátká videa až po

dokumentární filmy, popularizační přednášky a procházky s historickým výkladem. Využíváme celé řady moderních přístupů sloužících k popularizaci dějin.  

Komunikace s veřejností

Po celou dobu projektu probíhá intenzivní komunikace s veřejností pomocí dílčích výstupů. Využíváme při tom moderních forem komunikace, sociálních sítí, QR kódů, ale rovněž spolupráce s místními spolky a veřejnými organizacemi.

Zdroj informací a podkladové materiály pro další využití

Našim projektovým partnerům po ukončení výzkumu a po odevzdání domluvených výstupů vždy předáme i veškerý vyhledaný podkladový materiál, který lze využít jak pro veřejnou prezentaci, tak pro další případné projekty. Vedle skenů archiválií se jedná zejména o jedinečné obrazové materiály zachycující historii místních lokalit (digitalizované historické fotografie, umělecká díla apod.) a audiovizuální záznamy rozhovorů s pamětníky.  

Nejčastěji poskytujeme tyto výstupy a služby

  • Publikace a popularizační články (v tištěné/elektronické formě)

  • Výstavy na klíč (v interiéru/exteriéru)

  • Odborné i popularizační přednášky (cyklus/jednotlivé)

  • Tematické procházky po městské části s profesionálními historiky

  • Vyhledání a digitalizaci fotografií (včetně diapozitivů, negativů apod.)

  • Rozhovory s pamětníky (s audiovizuálním záznamem a postprodukcí)

   a mnohé jiné na základě osobní konzultace... 

Na ukázku připojujeme několik referencí v rámci projektu:

Století městské části Praha 5 v lidských osudech 

Jedním z partnerů projektu se stala MČ Praha 5, pro kterou jsme provedli výzkum o dějinách jejích jednotlivých obcí ve dvacátém století. Na základě výzkumu jsme připravili publikaci s názvem Člověk v soukolí dějin, která plní roli popularizační historické publikace a zároveň didaktické pomůcky pro místní školy. 

Století městské části Praha 2 v lidských osudech
Ve spolupráci s MČ Praha 2 jsme připravili knihu přinášející přehled událostí, jež v rozmezí let 1918 až 2018 významně zasáhly jak do života na území dnešní městské části Praha 2, tak většinou i zbytku hlavního města a celého státu. Jedná se o popularizační publikaci určenou nejširší veřejnosti. 
Století městské části.jpg
Výstava Zrcadlo doby
Ve spolupráci s MČ Praha 5 jsme v roce 2018 uspořádali výstavu zachycující prostřednictvím historických fotografií urbanistické proměny Smíchova a okolních obcí, které zasahovaly do každodenního života místních obyvatel. Výstavní panely byly umístěny v ulicích městské části přímo v místech, odkud byly pořízeny vystavené snímky.
Bez názvu.jpg
bottom of page