top of page
Kotva 2

Obchodní podmínky

ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí (seminářů, kurzů, tréninků, workshopů, přednášek, konzultací).


1/ Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi „poskytovatelem“ (Czech Archives, s. r. o., IČ: 037 45 295, se sídlem Kazašská 1427/4, 101 00 Praha 10, případně PhDr. Lukášem Cvrčkem, Ph.D., IČ 66438667, se sídlem Kazašská 1427/4, 101 00 Praha 10) a „objednatelem“ (zákazníkem).

2/ Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Případnými změnami nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


3/ Platba za služby probíhá předem. Odeslaná přihláška je závaznou objednávkou služeb poskytovatele.


4/ V případě písemného zrušení účasti objednatele doručené více než 14 dní před zahájením zaplacené vzdělávací akce obdrží objednatel zpět 50 % účastnického poplatku. V případě pozdějšího zrušení účasti na zaplacené vzdělávací akci se kurzovné nevrací.


5/ Účast na vzdělávacích akcích je přenosná na jinou osobu podle volby objednatele.

6/ Pokud u zvolené vzdělávací akce dojde k překročení její kapacity, nabídne poskytovatel objednateli náhradní termín či vrácení zaplaceného kurzovného v plné výši. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit lektory či řečníky, datum konání a místo, či vzdělávací akci zrušit. Přihlášení účastníci budou v takovém případě s dostatečným časovým předstihem kontaktováni. V případě úplného zrušení vzdělávací akce bude přihlášeným vráceno zaplacené kurzovné v plné výši.


7/ Kapacita vzdělávacích akcí je omezená. V případě, že zákazník neuhradí kurzovné ve stanoveném termínu, se stává jeho přihláška nezávaznou, a poskytovatel si vyhrazuje právo nahradit ho jiným zájemcem o účast.


8/ Stálým zákazníkům je příležitostně nabídnuta věrnostní sleva. Při souběhu slev se slevy nesčítají a zákazník může uplatnit pouze tu, která je pro něj výhodnější.


9/ Na všechny veřejné vzdělávací akce pořádané poskytovatelem se vztahuje záruka spokojenosti. Pokud bude zákazník se vzdělávací akcí nespokojen a tuto skutečnost poskytovateli písemně oznámí společně s důvody své nespokojenosti do 14 dnů od realizace vzdělávací akce, bude mu v případě uznání oprávněnosti jeho výhrad vráceno kurzovné nebo jeho část nebo nabídnuta jiná kompenzace. Způsob kompenzace nebo vrácení kurzovného nebo jeho části je na výhradní úvaze poskytovatele.


10/ Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je zaručena dle zákona

č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník vzdělávací akce tímto souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem

a zasíláním obchodních informací a pozvánek od společnosti Czech Archives, s. r. o. až do odvolání tohoto souhlasu.

bottom of page